Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PROCESEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma: Printing Polska sp. z o.o.Południowa 27D, 71-001 Szczecin, NIP: 955-234-27-14. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Printing Polska sp. z o.o. ul. Południowa 27D, 71-001 Szczecin lub email: rita@printing.no;
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.:a) niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stronami umowy w związku z realizacją zamówień na produkty zawarte w ofercie firmy Printing Polska sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie, tj. Administratorem;

  b) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez takie działania jak:a) kontakty telefoniczne, mailowe od i do Państwa firmy w związku z realizacją zamówień na produkty będące w ofercie firmy Printing Polska sp. z o.o. (podstawowe źródło);

  b) rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę www prowadzoną od kilku lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych oraz poprzez kontakt Państwa z naszą firmą w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej dla zrealizowania zamówienia lub zapytań mailowych lub w związku z wykonywaniem poprzednio zamówień;

  c) ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) itp.

 1. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do realizacji zamówienia (firmy kurierskie, biuro rachunkowe obsługujące Administratora) i nie udostępnia ich innym osobom trzecim, nie związanym z realizacją zamówienia.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich /organizacji międzynarodowych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 3. Państwa dane osobowe będą przez firmę Printing Polska sp. z o.o. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy (do realizacji bieżącej umowy handlowej jak i w przyszłości zamówień na produkty będące w ofercie firmy) lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą, lub okresu wymaganego prawem.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.